image

Insolvenční správce

Ins-správce v.o.s.

+420 495 530 479 sekretariat@ins-spravce.cz

Časté dotazy

Jsem dlužník

Žádost o přerušení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majtekové podstaty může požádat dlužník v insolvenčním řízení za podmínek stanovených Zákonem č. 31/2019 Sb., který zavedl do insolvenčního zákona institut přerušení splátkového kalendáře, nabyl účinnosti dne 1.6.2019. U insolvenčních řízení, v kterých bylo rozhodnuto o úpadku a povoleno oddlužení před tímto datem - tedy do 31.5.2019 není přerušení plnění splátkového kalednáře možné.
Zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce celkem ve výši 1.089,- Kč vč. DPH (jednotlivec) nebo 1.634,- Kč vč. DPH (společné oddlužení manželů) je třeba hradit za každý započatý měsíc od úpadku (včetně měsíce, kdy bylo o úpadku rozhodnuto) do té doby, než nastanou účinky schválení oddlužení. Insolvenční správce za tímto účelem zřídí účet majetkové podstaty, který dlužníkovi sdělí doporučeným dopisem spolu s výzvou o kontaktování insolvenčního správce a předvoláním k přezkumnému jednání.
Oddlužení ve formě splátkového kalendáře trvá běžně 5 let (60 měsíců), u poživatelů invalidního důchodu II. a III. stupně (stanou se během řízení) a starobních důchodců (musí být od počátku oddlužení) trvá 3 roky (36 měsíců) od schválení způsobu oddlužení (schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty), kdy minimální zákonná výše není stanovena, avšak v případě nižního uspokojení než 30 % musí dlužník prokázat, že učinil vše pro maximální uspokojení věřitelů. V případě, že dojde ke 100 % uspokojení nezajištěných věřitelů dříve, než za pět let, řízení se ukončí k měsíci, ve kterém dojde ke 100 % uspokojení věřitelů. V případě, že dlužník uhradí 60 % pohledávek pak také 3 roky (36 měsíců). Insolvenční správce podává pravidelně (nejčastěji každých 6 měsíců nebo 1 ročně) k příslušnému insolvenčnímu soudu Zprávu o plnění oddlužení, kde jsou uvedeny veškeré informace (částka zaslaná na účet majetkové podstaty, výplata zapodstatových pohledávek, částky vyplacené nezajištěným věřitelům, míra uspokojení nezajištěných věřitelů).
Srážky z příjmu v oddlužení jsou prováděny zaměstnavatelem, a to ve stejném rozsahu, v jakém mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. V případě podnikatelů bývá výše určená soudem a dlužník je povinen předkládat jednou ročně daňová tvrzení k ověření majetkových poměrů, nad rámec jeho 6 měsíční povinnost informovat soud a insolvenčního správce. Spočítat si můžete sami na : https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/
Dlužník je povinen ze zákona informovat insolvenční soud a insolvenčního správce o veškerých změnách např. doručovací adresy, změny obvyklého místa pobytu, sídla nebo zaměstnavatele, telefonního čísla či emailu, změny osobního stavu (narození dítěte či změna vyživovaných osob, svatba, rozvod atd.), a případně i očekávané dlouhodobé onemocnění (po úrazu atp.). Veškeré změny je třeba doložit příslušnými dokumenty – písemně, na adresu insolvenčního správce a soudu. Je nezbytné, aby byl dlužník pro insolvenčního správce i insolvenční soud kontaktní po celou dobu řízení a řádně spolupracoval.
V první řadě je třeba kontaktovat insolvenčního správce doložit jemu a insolvenčnímu soudu doklady o ukončení pracovního poměru. Dále je třeba zaregistrovat se na příslušném Úřadu práce v evidenci uchazečů o zaměstnání tak, aby případně nedocházelo k vytváření nových dluhů nehrazením sociálního a zdravotního pojištění. V případě ztráty zaměstnání v průběhu oddlužení, má dlužník povinnost si práci hledat a být zaměstnán či vykonávat jinou výdělečnou činnost. V tomto případě nemůže odmítnout takové zaměstnání, které lze po něm spravedlivě požadovat, pokud mu taková nabídka nastane. V případě výpadku příjmu je možné situaci dočasně řešit darovací smlouvou, či smlouvou o důchodu, kdy třetí osoba poskytuje plnění věřitelům namísto dlužníka. Vše po konzultaci s insolvenčním správcem.
Pokud dluh vznikl před zahájením insolvenčního řízení věřitelé mají 2 měsíce k přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení s odkazem na ust. § 136 insolvenčního zákona. Lhůta počíná běžet datem rozhodnutí o úpadku, resp. uveřejněním rozhodnutí v insolvenčním rejstříku (funkce insolvenčního rejstříku – spouští účinky většiny rozhodnutí bez ohledu na právní moc). K přihláškám věřitelů, které jsou podány později- po lhůtě, insolvenční soud nepřihlíží a přihlášku věřitele odmítá. Tyto pohledávky se pak v insolvenčním řízení neuspokojují. Dlužník současně nesmí poskytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody resp. zvýhodňovat žádného ze svých věřitelů.
Ano je to možné. Dlužník, který je podnikatelem - fyzickou osobou je povinnen při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku, která se určí podle ustanovení § 398b Insolvenčního zákona. V rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty uloží insolvenční soud dlužníkovi povinnost měsíčně splácet nezajištěným věřitelům z jeho příjmů z podnikání minimální nevratnou částku - zálohovou splátku. Tato se určí jako jedna dvanáctina zjištěného zisku dlužníka za poslední zdaňovací období a je vypočtena ve výši, v jaké mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. Poté, co je podáno řádné přiznání k dani z příjmu a doloženy výpisy uz účtu popř. další listiny prokazující skutečné příjmy a výdaje je určena splátková částka - referenční částka. Pokud má dlužník více příjmů je postupováno vždy s ohledem na skutečnost, že je třeba ponechat dlužníku základní částku ( tj. nezabavitelná část příjmů s ohledem na vyživovací povinnosti, kterou nelze srazit při výkonu rozhodnutí či exekuci).
V tíživé životní situaci je možné požádat o snížení splátek či zrušení darovací smlouvy, smlouvy o důchodu. Je třeba sepsat žádost s uvedením důvodů, pro které o snížení splátek žádáte a zaslat k příslušnému insolvenčnímu soudu. Věřitelé, případně v jejich zastoupení insolvenční soud, rozhodnou, po zprávě insolvenčního správce, zda vaší žádosti vyhoví.
Výživné (běžné i dlužné) je dle ust. § 169 odst. 1 písm. e) pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou a jako taková se uspokojuje v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku (přednostně). Do rozhodnutí o způsobu oddlužení (schválení splátkového kalendáře) je dlužník povinen hradit běžné výživné sám ze svých příjmů. Po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je výživné hrazeno prostřednictvím insolvenčního správce z finančních prostředků zaslaných dlužníkem na účet majetkové podstaty.
Nemovitý majetek prodává insolvenční správce v případě schválení oddlužení ve formě splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty za předpokladu rozhodutí o zpeněžení takového majetku a to z důvodu, že je jednak předmětem zajištění ( pokud některý z věřitelů uplatní právo ze zajištění tedy přihlásí svoji pohledávku jako zajištěnou majetkem dlužníka, tato pohledávka nevstupuje do splátkového kalendáře), nebo pak se jedná o nadlimitní bydlení a jeho prodej na návrh návrh věřitelů schválí insolvenční soud. V konkursním řízení, které je likvidační formou úpadku, se prodává veškerý majetek dlužníka bez ohledu na to, zda je fyzickou či právnickou osobou.

Advokátní kancelář

Máte nějaký problém, se kterým Vám můžeme pomoci? Nebo hledáte právní radu?